KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

                                                                                      Odbor informatiky

                                                                                                                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

 

 

 


Popis projektu

 


                                                                    Leden 2006                         

 

 

 

 

Název projektu:     ROWANet – krajský páteřní síť

 

Nositel projektu:    Kraj Vysočina, odbor informatiky

 

Vedoucí projektu:   Ing. Petr Pavlinec (pavlinec.p@kr-vysocina.cz, tel. 564602112)

Ing. Václav Jáchim (jachim.v@kr-vysocina.cz, tel. 564602346)

 

 

Popis projektu

 

Krajská páteřní optická telekomunikační síť ROWANet (rowan = angl. jeřabina, symbol kraje) je založená na soustavě tras optických vláken osazených pasivní technologií CWDM firmy Optokon a aktivními prvky CISCO. ROWANet poskytuje síťové služby veřejným organizacím (samosprávy, státní úřady, školy, nemocnice atd.) a neziskovým organizacím na území kraje Vysočina.

 

Tato síť je budována ve spolupráci s komerčními a akademickými partnery z prostředků Evropské unie (40%), krajského (50%) a státního rozpočtu (10%).

 

Základním cílem tohoto projektu je výrazný rozvoj telekomunikační infrastruktury a trhu v regionu spočívající ve zvýšení nabídky páteřních a propojovacích služeb a větší konkurence poskytovatelů s přímými přínosy pro konečného zákazníka. Sekundárním cílem projektu je poskytování broadbandových služeb veřejnému a neziskovému sektoru při snaze o minimalizaci vlivu na volnou hospodářskou soutěž.

 

Kromě veřejného narrowband internetu neposkytuje síť ROWANet v současné době přímé telekomunikační služby občanům kraje a firmám. Tato síť není z principu konkurenční vůči komerčním poskytovatelům služeb.

 

Síť ROWANet je spravována pracovníku odboru informatiky ve spolupráci se smluvními partnery.


 

Topologie sítě: Stav k 1.1.2006

 

(další etapy – rok 2007-13)

 

 

 

 


 

 

Mapa CWDM infrastruktury

 


 

 

 

 

 

 


Hlavní cíle projektu

 

 


 

Služby sítě

 

§         Vysokorychlostní internet

Vysokorychlostní připojení vybraných organizací (dle TEP Cesnet) k Internetu (4Mb/s až 1Gb/s) je realizováno prostřednictvím akademické páteřní sítě CESNET2 (viz. www.cesnet.cz) gigabitovým spojem do NIX v kombinaci s peeringem komerčního ISP. Intenzivní spolupráce s akademickou sítí CESNET je jednou z priorit projektu. Díky hvězdicovité topologii dedikovaných gigabitových spojů do každého uzlu je zajištěna nulová agregace uživatelských kapacit. Kraj Vysočina je nepřímým poskytovatelem služeb Cesnetu na území kraje. Podmínky připojení k vysokorychlostnímu internetu viz. níže.

V síti ROWANet je poskytována konektivita i na bázi IPv6.

 

§         Roaming

Rowanet je partnerem projektu EDUROAM (viz. www.eduroam.cz) jehož cílem je celoevropský roaming  a mobilita zástupců partnerských organizací především prostřednictvím WiFi přístupových bodů. Kraj v rámci projektu buduje síť WiFi hotspotů, které kombinují poskytování veřejného narrowband internetu se službami EDUROAM.

 

§         Veřejný internet

Veřejný internet je poskytován prostřednictvím wi-fi hot-spotů umístěných na veřejných místech (náměstí, školy, úřady, ..) v podobě omezeného tzv. narrowband internetu. Další způsob poskytování veřejně dostupného připojení k internetu je realizován prostřednictvím tzv. in-door PIAPů – počítačů umístěných na veřejných místech poskytujících služby veřejného internetu občanům. Veřejně přístupná místa k internetu budou zřízena v  městech a obcích připojených k ROWANetu.

 

§         Služby vysokokapacitních úložišť

Kraj Vysočina poskytuje organizacím připojeným k síti ROWANet a MAN síti Jihlava služby SAN/NAS diskových úložišť, tzv. projekt DDS (distribuovaný diskový systém). Tyto služby jsou poskytovány na bázi gigabitových privátních okruhů v kombinaci s reciprocitním poskytování kapacit diskových polí na bázi protokolu SCSI. Prostřednictvím této infrastruktury je možné krátkodobě i dlouhodobě ukládat i desítky terabytů dat do regionálně redundantních úložišť.

 

§         Hosting

Klientům sítě ROWANet poskytuje KrÚ ve svém datovém centru služby hostingu aplikací na protokolech HTTP (web hosting – Apache, PHP, MySQL, IIS, MS SQL), FTP, SMTP

 

§         GIS – mapové služby

V prostředí privátních okruhů ROWANet poskytuje mapové služby Geografického systému kraje Vysočina

 

§         VPN

Díky infrastruktuře aktivních prvků a volným lambda kapacitám je síť ROWANet schopna poskytovat služby virtuálních privátních datových okruhů.

 

§         Služby pro veřejnou správu

ROWANet poskytuje úřadům služby hostování elektronické podatelny a plánuje implementaci systému Důvěryhodného elektronického archivu.

 

§         Služby pro IZS

Krajská infrastruktura poskytuje datové služby složkám Integrovaného záchranného systému. Jde zejména o VPN sítě, datové centrum pozičních dat GPS, zálohovací služby dispečinků, DDS a GIS.

 

§         Další plánované služby

V roce 2006 a 2007 budou v síti zprovozněny služby VoIP, IPTV,  interní certifikační autority, routingu resortních sítí (distribuce KIVS), alternativního nízkonákladového ISP, hosting eLearningu (LMS eDoceo), videokonferencí, bezdrátové WiMAX distribuční sítě (pokusně Telčsko), monitoring zařízení a sítí (ICMP, SNMP).

 

 

Výše zmíněné služby jsou poskytovány s výjimkou vysokorychlostního internetu veřejným organizacím zdarma nebo za minimální provozní poplatek.

 

Tzv. poslední míle připojení ROWANet je ve většině případů realizována místní MAN sítí typicky ve vlastnictví města. Předmětem projektu není přímá realizace lokální městské infrastruktury. Kraj řeší problematiku poslední míle na principu partnerství s městy.

 

 

Předpokládané přínosy projektu

 

Hlavní přínosy

 

Přínosy pro města a obce:

 

 

Díky investici do infrastruktury bude výrazně podpořena tržní nabídka datových a telekomunikačních služeb v dané lokalitě i pro soukromý sektor a domácnosti (nižší ceny, vyšší kvalita).

 

 

 

Přínosy pro připojené organizace:

Připojením na krajskou páteřní síť ROWANet získá organizace možnost využít následujících služeb:

 

Přínosy pro kraj:

 

 

Partneři:

 

V případě, že máte zájem připojit se k síti ROWANet, získáte možnost podílet se na společném rozvoji ICT v kraji Vysočina. To znamená, že vedle výše specifikovaných výhod připojení k páteřní síti,  budete zapojeni do celokrajské diskuse nad dalším rozvojem sítě, služeb poskytovaných sítí ROWANet. Budete se moci zúčastnit pravidelných workshopů pořádaných krajem Vysočina s možností technických konzultací s partnery, podílejících se na projektu. Budete moci aktivně ovlivňovat  rozvoj obsahu, který bude po síti distribuován.

 

 

 

Pokud má Vaše organizace zájem využít nabídky připojení k ROWANetu, kontaktujte nás:

 

 

Dozvíte se, za jakých technických a organizačních podmínek a v jakém časovém horizontu bude moci být Vaše organizace k síti připojena.

 

 

 

 

Více o síti ROWANet najdete na www.rowanet.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje informací

 

 

www.cesnet.cz - akademická páteřní síť

 

www.cesnet.cz/doc/smlouvy/cesnet-podminky.doc - techickoekonomické podmínky Cesnetu včetně ceníku za připojení k vysokorychlostnímu internetu

 

www.eduroam.cz - mezinárodní roamingový projekt

 

www.rowanet.cz - hlavní stránka projektu

 

www.rowanet.cz/load/netmon.php - výkonnostní monitoring sítě

 

www.rowanet.cz/index.php?idpg=ji&shw=mapa - mapa dostupnosti uzlů sítě